29 มิถุนายน 2564

อีกก้าวของความสำเร็จในโครงการ Olefins Reconfiguration Project (ORP)

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ปี 2561 บริษัท GCME ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Olefins Reconfiguration Project (ORP) โดย GCME ได้ออกแบบและก่อสร้างโครงการ Storage Tanks และ Transfer Line เพื่อรองรับ Products จาก Olefins Reconfiguration Project ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการคือ

  • 3,000-tonned Mixed C4 Multi-Purpose Storage Tank and Associated Facilities for ORP Offsite Project.
  • 10,000-tonned Cracker bottom Tank and Transfer Line from GC3 to GC6 for ORP Offsite Project.

โครงการนี้ นับเป็นความท้าทายของ GCME เนื่องจากตัวโครงการหลายจุดตั้งอยู่ในพื้นที่เดิมของทางลูกค้า (Brown Field) รวมไปถึงงาน Transfer Pipeline ที่จะต้องผ่านหลาย Piperack Owner ซึ่งแต่ละพื้นที่มีข้อจำกัดและความซับซ้อนในการทำงานที่แตกต่างกัน GCME จึงได้อาศัยความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งทักษะการบริหารงานโครงการเป็นอย่างดี ส่งผลให้โครงการสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยโครงการนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ GCME ได้ทำ Value Engineering ทำให้สามารถ Save Cost ให้กับลูกค้าคิดเป็น 9 % ของมูลค่าสัญญาทั้งหมด

ปัจจุบันโครงการได้ Commissioning เสร็จเป็นที่เรียบร้อย และได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นอย่างสูง ในด้านการบริหารงานโครงการ ทั้ง engineering, procurement, construction and commissioning ได้อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ติดต่อ GCME +66(0) 38-977800

www.gcme.co.th

ข่าวอื่นๆ