14 สิงหาคม 2563

GC ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 แก่นักวิเคราะห์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และคุณสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานในกิจกรรม Analyst Meeting ครั้งที่ 3/2563 แก่นักวิเคราะห์ ผ่านระบบ Microsoft Teams และ Facebook Live พร้อมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Petrochemicals Outlook-Impact of COVID-19” จาก IHS Markit

GC ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 โดยบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันและการกลับรายการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กำไรทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพื่อประกันความเสี่ยง) อยู่ที่ 1,409 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 1,128 ล้านบาท หรือปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 โดยมี Adjusted EBITDA ในไตรมาส 2/2563 อยู่ที่ 6,463 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากไตรมาส 1/2563

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันและการกลับรายการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Stock Loss Net Reversal of NRV) เป็นผลขาดทุนรวม 899 ล้านบาท รวมทั้งผลการขาดทุนตราสารอนุพันธ์ 340 ล้านบาท และจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่องตลอดไตรมาสจึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,501 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 1,671 ล้านบาท (0.37 บาท/หุ้น) ปรับสูงขึ้นจากไตรมาส 1/2563 ร้อยละ 119GC ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 แก่นักวิเคราะห์

ข่าวอื่นๆ