11 เมษายน 2566

GC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม The Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร EnCo C เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งในปีนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,732 ราย โดยการจัดประชุมได้สำเร็จลุล่วงเป็นไปได้ด้วยดี

ข่าวอื่นๆ