16 พฤศจิกายน 2563

GC ร่วมกับ สมอ.และ SCG ลงนามบันทึกความร่วมมือ มุ่งผลักดันมาตรการเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ภาคอุตสาหกรรมทั่วไทยด้วยนโยบาย BCG ดังนี้

GC มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ได้ตอกย้ำและเดินหน้าการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน โดย ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ตามนโยบายรัฐบาลด้าน BCG” เพื่อสนับสนุนภาค อุตสาหกรรมไทยให้อนุรักษ์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลด้าน BCG (Bio Economy Circular Economy Green Economy) โดยมี คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการลงนาม พร้อมด้วย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

ดร.ชญาน์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจและโครงการต่างๆ ที่สอดรับหลัก BCG ครบทุกมิติ มีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในด้านหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดย บริษัทฯ มุ่งสนับสนุนมาตรการเศรษฐกิจหมุนเวียนตามการดำเนินการของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) รวมถึงยังคงมุ่งหน้าให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้ผู้แทนภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการต่างๆ กว่า 1,200 คนทั่วทุกภูมิภาคของไทย สามารถนำองค์ความรู้ ไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเสนอแนะวิธีการวัดและติดตามผล และการนำไปใช้หลังโครงการ เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพและขยายผลโครงการต่อไป”

ข่าวอื่นๆ