06 มีนาคม 2561

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ PTTGC Group ลงนาม MOU โครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ยกระดับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานระดับสูง พร้อมเข้าสู่ตลาด EEC และ CLMV

เพื่อสร้างมาตรฐาน ยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์สู่ระดับสากล กระทรวงแรงงาน ผนึกกำลังบริษัทชั้นนำของประเทศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนงานสร้างความปลอดภัย ลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SMEs เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างยั่งยืน

พิพิธีลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SMEs เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างยั่งยืน ระหว่าง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) บริษัทในกลุ่ม PTTGC จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์สร้างความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้วยแนวคิดการริเริ่มโครงการ 3S (Safety Standard for SME) โดยมี พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน เป็นประธาน

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC กล่าวว่า “การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง PTTGC จะเดินควบคู่ไปกับนโยบายของรัฐบาล ดูแลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้เติบโตไปด้วยกัน โดยมีเรื่องความปลอดภัยเป็นพื้นฐาน ขยายสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเข้มแข็งทั้งระบบ”

ข่าวอื่นๆ