16 พฤษภาคม 2560

พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลุ่มธนาคาร (Analyst Meeting) และพบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 2/2560

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  คุณดวงกมล เศรษฐธนัง  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และคุณสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ ร่วมแถลงภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ในงาน  Analyst Meeting ครั้งที่ 2/2560 โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2560 มีกำไรสุทธิ 13,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากไตรมาส 4/2559 ด้วยส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับอัตราการใช้กำลังการผลิตของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 107,149 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินงาน Project MAX หรือ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร โดยมีเป้าหมายหลักที่จะยกระดับผลประกอบการให้ดีขึ้นได้ในลักษณะต่อเนื่องทุกปี โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต    เพิ่มผลกำไรของบริษัทฯ  ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย ทำให้ในไตรมาส 1/2560 บริษัทฯ รับรู้ผลกำไรจากโครงการจำนวน 652 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Petrochemical Outlook 2017 โดย คุณสุกัญญา บุญเนือง Managing Director – Chemical Consulting, Asia Pacific และ คุณศุภกฤต อังก์วราปิติกร Director-Chemical Consulting, Asia Pacific จากบริษัท IHS Global (Thailand) Limited

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ และคุณดวงกมล เศรษฐธนัง  ร่วมพบปะสื่อมวลชน พร้อมแถลงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2560 และการเดินหน้าแผนการลงทุนครบวงจร พร้อมเข้าสู่การลงทุนในพื้นที่ EEC เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ใน Media Meeting ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ข่าวอื่นๆ