14 พฤศจิกายน 2560

PTTGC พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลุ่มธนาคาร (Analyst Meeting) และพบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 3/2560 แถลงผลกำไรสุทธิเฉียดหมื่นล้าน

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คุณดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และคุณสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ ร่วมแถลงภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ในงาน Analyst Meeting ครั้งที่ 3/2560 โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส ที่ 3/2560 มีกำไรสุทธิ 9,955 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.23 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากไตรมาส ที่ 3/2559 ที่มีผลกำไรรวมสุทธิอยู่ที่ 6,226 ล้านบาท คิดเป็น 1.40 บาท/หุ้น และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส ที่ 2/2560 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 6,603 ล้านบาทหรือคิดเป็น 1.48 บาท/หุ้น โดยมีผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2560 มีกำไรสุทธิรวม 29,740 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 88 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนแรกปี 2560 PTTGC รับรู้กำไรจากการดำเนินโครงการ MAX จำนวน 2,010 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรที่ได้เริ่มดำเนินการมาในช่วงปลายปีที่แล้ว รวมถึงรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นใน 6 บริษัทในสายธุรกิจปิโตรเคมี สายโพรพิลีน สายเคมีภัณฑ์ชีวภาพ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนปรับเพิ่มขึ้น 1,518 ล้านบาท และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 29,740 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 88 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมกันนี้ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Market Outlook 2018 โดยคุณพิศิษฐ์ ธนวุฒิวัฒน์ Senior Market Analyst หน่วยงาน Market Intelligence อีกด้วย

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ คุณดวงกมล เศรษฐธนัง แถลงผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3/2560 โดยมีคุณปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย พูดคุยเรื่อง Thailand Focus CLMV และ Partner Collaboration และคุณฉัตรสุดา กาญจนรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Transformation Excellence พูดคุยเรื่อง Digitalization เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Executive Lounge ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร Cข่าวอื่นๆ