16 มีนาคม 2559

POL รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ประจำปี 2558

คุณไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ประจำปี 2558 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ โดยคุณอรรชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 โดยมีคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร และคณะทำงาน POL-TQA ร่วมแสดงความยินดีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม B โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์มีเจตนาในการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาเป็นกรอบในการบริหาร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเกณฑ์จะพิจารณาจากการบริหารจัดการองค์กรทั้ง 7 หมวด ได้แก่ การนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัด วิเคราะห์ จัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร  การมุ่งเน้นการปฏิบัติ  และผลลัพธ์ โดยกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์เป็น 1 ใน 6 องค์กร (บริษัท ไออาร์พีซี , บริษัท บางจากปิโตรเลียม , บริษัทเซนทรัลพัฒนาขอนแก่น , บริษัท ซีพีเอฟ , โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class ; TQC) จาก 39 องค์กรทั่วประเทศไทยที่ส่งเข้าประกวด