27 พฤศจิกายน 2557

PTTGC รับรางวัล TOP Corporate Governance Report Awards ในงาน SET Awards 2014

ดร.ทัศนาลักษณ์ สันติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัล TOP Corporate Governance Report Awards 2014 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ดีเยี่ยม ประจำปี 2557) จาก คุณสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงาน SET Awards 2014 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆ จากผลการดำเนินงาน ในปี 2556 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น ด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น