14 กุมภาพันธ์ 2555

PTTGC รับรางวัลการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs

นายสุวิทย์ ทินนโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) เข้ารับมอบโล่รางวัลการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) และรับเกียรติบัตรการนำร่องการใช้ประโยชน์จากของเสีย จากนายสุภาพ คลี่ขจาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้ "โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2554" ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดย พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้รางวัลทั้งสิ้น 3 รางวัล จาก 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs จากโรงโอเลฟินส์ ไอ-หนึ่ง (สาขา 2) และโรงโอเลฟินส์ ไอ-สี่ (สาขา 3) และกิจกรรมนำร่องการใช้ประโยชน์จากของเสีย จากโรงโอเลฟินส์ ไอ-หนึ่ง (สาขา 2)

ในโอกาสเดียวกัน นายถวัลย์ เบญจมาลา วิศวกรประจำหน่วยงาน SHE โอเลฟินส์ 1 พีทีที โกลบอล เคมิคอล ยังได้เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ "3Rs สู่อุตสาหกรรมไทย ของเสียไม่เสียเปล่า" ที่จัดขึ้นภายในงานอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ