30 เมษายน 2558

PTTGC รับโล่รางวัล IP Champion Awards 2015

คุณสิริเดช คุ้มวงศ์ดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการ สายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่นด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2558 หรือ IP Champion Awards 2015 ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จากคุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในงานวันสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญา ครบรอบ 23 ปี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย PTTGC เข้าร่วมการประเมินรางวัล IP Champion เป็นครั้งแรก ในสาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์

รางวัล “IP Champion” เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผู้ประกอบธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นด้วย โดยรางวัลดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทเครื่องหมายการค้า 2) ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 3) ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ 4) ประเภทลิขสิทธิ์