29 พฤศจิกายน 2564

GC คว้า 4 รางวัล ในงาน 11th Asian Excellence Award 2021

นิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลในประเทศฮ่องกงและภูมิภาคเอเชีย ได้จัดงานรับรางวัล 11th Asian Excellence Award 2021 ผ่านระบบ Virtual Conference โดยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO คุณภัทรลดา สง่าแสง FNA พร้อมด้วย คุณจิตศักดิ์ สุนทรพันธุ์ F-CF รับรางวัล Asia's Best CEO, Asia's Best CFO และ Best Investor Relations Professional (Thailand) ตามลำดับ นอกจากนี้ GC ยังได้รับรางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) อีกด้วย

รางวัล Asia Excellence Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำและองค์กรที่สร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ทั้งนี้ การได้รับรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในด้านการบริหารจัดการทางการเงิน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ