05 พฤศจิกายน 2557

PTTGC สาขา 2 รับมอบใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs) มาตรฐาน ISO: 22301:2012

คุณสุวิทย์ ทินนโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ และ คุณไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับมอบใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs) มาตรฐาน ISO 22301 : 2012 สำหรับ โรงโอเลฟินส์ และโรงผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง ของ PTTGC สาขา 2 โรงโอเลฟินส์ ไอ-หนึ่ง โดยมีคุณพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบรับรองดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมบอร์ด ชั้น 14 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ซึ่ง PTTGC สาขา 2 โรงโอเลฟินส์ ไอ-หนึ่ง เป็นโรงงานแรกในกลุ่มปิโตรเคมีที่ได้การรับรองจาก สรอ. โดยโรงผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง ได้รับการรับรอง BCMs จาก สรอ. เป็นลำดับที่ 7 และโรงงานโอเลฟินส์ ได้รับการรับรองจาก สรอ. เป็นลำดับที่ 8 จากการจัดลำดับของบริษัทที่ทางได้ สรอ. ได้ให้การรับรองระบบ BCMs

"ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management system) หรือ BCMs" มีความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมต่ออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การนำ BCMs มาใช้ จะทำให้สามารถประสานงานและตอบสนองต่อสถานการณ์ สามารถฟื้นฟูภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารของ PTTGC ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้นำ BCMs มาเริ่มใช้ ที่ โรงงานโอเลฟินส์ และโรงผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง ของ PTTGC สาขา 2 โรงโอเลฟินส์ ไอ-หนึ่ง เป็นสาขาแรกของบริษัทในกลุ่มพีทีที โกลบอล เคมิคอล