14 พฤศจิกายน 2558

พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล ASEAN CG Scorecard สูงสุด 3 รางวัล TOP 5 ASEN, TOP 50 ASEN และ TOP 3 Domestic

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัล ASEAN CG Scorecard สูงสุดในระดับ TOP 5 ASEAN PLCs และคุณวราวรรณ ทิพพาวนิช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานกิจการองค์กร  รับรางวัลในระดับ  TOP 50 ASEAN PLCs และ TOP 3 Domestic PLCs  ในงาน  ASEAN Corporate Governance Conference & Awards ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) เกิดจากแนวคิดของกลุ่ม ก.ล.ต. อาเซียน (ASEAN Capital Market Forum : ACMF)  ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับของนักลงทุนต่างชาติต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน

บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนจะได้รับการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการจาก CG Expert ของประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก ACMF โดยประเมินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลของ Organization for Economic Co-operation and Development : OECD)


ข่าวอื่นๆ