29 สิงหาคม 2562

GC รับรางวัล DRIVE Award และ The Best of DRIVE Award สาขา Industrials ในงาน Drive Award 2019

คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สานงานกิจการองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล DRIVE Award และ The Best of DRIVE Award สาขา Industrials ในงาน Drive Award 2019 จัดโดย สมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยเกณฑ์การให้คะแนน Drive Award พิจารณาจากผลประกอบการปี 2018 และข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ด้านการบริหารจัดการองค์กร ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล การทำประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนสังคม การดูแลสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความยั่งยืน

“รางวัลนี้จะเป็นเสมือนกำลังใจ ที่จะทำให้ GC ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป” คุณวราวรรณ กล่าวในงาน

ข่าวอื่นๆ