30 พฤศจิกายน 2555

พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2555

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2555 ประเภทการบริหารความปลอดภัย จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในงานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม และมีความอุตสาหะวิริยะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยในปีนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าวสำหรับสาขา 3 : สาขาโรงโอเลฟินส์ ไอ-สี่