23 มีนาคม 2560

PTTGC รับรางวัล Thailand Quality Class ประจำปี 2559

คุณวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2559 จาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดย PTTGC เป็น 1 ใน 7 องค์กรไทยคุณภาพ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่มีการดำเนินกิจการในภาคการผลิต การบริการ และสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย