29 มิถุนายน 2566

GC รับ 5 รางวัลยอดเยี่ยม 13th Asian Excellence Award

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 GC ได้รับรางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2566 (13th Asian Excellence Award) จำนวน 5 รางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia สะท้อนการเป็นผู้นำและการดำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) มอบให้แก่ ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) มอบให้แก่คุณภัทรลดา สง่าแสง รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) มอบให้แก่คุณจิตศักดิ์ สุนทรพันธ์ และคุณปวีณ เจียสกุล และรางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company) ณ โรงแรม JW Marriot เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

รางวัล 13th Asian Excellence Award จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องผ่านการพิจารณาจากข้อมูลองค์กรร่วมกับผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั่วภูมิภาคเอเชีย เพื่อมอบรางวัลให้กับบุคคลหรือองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล พร้อมดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม

ข่าวอื่นๆ