18 มิถุนายน 2556

PTT Global Chemical รับมอบใบรับรอง Green Meetings และร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ แสดงความมุ่งมั่นเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาคเอกชน

ดร. ทัศนาลักษณ์ สันติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร (CAF) รับมอบใบรับรอง Green Meetings ในองค์กรจากคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) พร้อมร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์แสดงความมุ่งมั่น เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาคเอกชน ในงานแถลงข่าวการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาคเอกชน (Sustainable and Green Procurement Initiative) และพิธีมอบใบรับรอง Green Meetings การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน สำหรับผลิตภัณฑ์และอาคารลดคาร์บอน และการรับรองการใช้ หรือ การผลิตพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง Executive Lounge ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จัดโดย TBCSD

PTT Global Chemical ได้เข้าร่วมโครงการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐและเอกชนนำกรอบแนวทางการประชุมที่มุ่งให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรม และรูปแบบการจัดประชุมในองค์กรของตน และจากผลการตรวจประเมินพบว่า บริษัทฯ มีการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ตามหลักการ Green Meeting