15 กันยายน 2564

GC ตอกย้ำความเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ กับรางวัล LCSi ระดับโดดเด่น

GC คว้ารางวัลโดดเด่นแห่งปี ในโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจองค์กรคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi)

  • สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ
  • GC ได้รับรางวัล LCSi ระดับโดดเด่น ซึ่งมอบให้องค์กรที่มีผลการประเมินที่มีความโดดเด่นในปี พ.ศ. 2564 โดย GC ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
  • GC ตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ที่สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและมีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593

15 กันยายน 2564 - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้รับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจองค์กรคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) ในระดับโดดเด่น จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย GC ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งการประกาศผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2564 และการสัมมนาในหัวข้อ “เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จ การดำเนินธุรกิจองค์กรคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” จัดผ่านระบบ Zoom Video Conference โดยมี ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นผู้ประกาศผลการประเมิน

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “GC มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและลดก๊าซเรือนกระจกในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อลดโลกร้อนและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญด้านการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ด้วยแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมถึงการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ ในปี พ.ศ. 2564 นี้ GC ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัลตัวชี้วัดธุรกิจองค์กรคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) ระดับโดดเด่น ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งถือว่า GC ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

GC ยังได้ตระหนักและให้ถึงความสำคัญถึงของผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจกและสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาตาม Paris Agreement ที่เกือบทุกประเทศในประชาคมโลกได้ร่วมลงนาม เมื่อปี พ.ศ. 2558 เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

โดย GC ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อยกระดับเรื่องความยั่งยืน และลดก๊าซเรือนกระจกให้เข้มข้น โดยได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ใน Scope 1 และ 2 ในส่วนของ Scope 3 จะเป็นการลดให้ได้ 50% ในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งการตั้งเป้า Net Zero นี้มีแผนงานที่ชัดเจน โดยมีตัวผลักดัน 2 เรื่อง คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตลอด และการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization) ซึ่งจะมีการทำ 3 เรื่อง คือ เรื่อง Operation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดการปล่อยของเสีย เรื่องการปรับ Portfolio สู่การลงทุนในธุรกิจองค์กรคาร์บอนต่ำให้มากขึ้น และการนำเทคโนโลยีด้าน Compensation มาประยุกต์ใช้

ทั้งนี้ การแก้ปัญหาและลดโลกร้อน ตลอดจนปรากฏการณ์เรือนกระจก เป็นเรื่องที่ทุก ๆ คนต้องร่วมมือกัน GC ในฐานะองค์กรคาร์บอนต่ำ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไป”

#GCChemistryforBetterLiving #TogetherToNetZero #LCSi #คาร์บอนต่ำ

ข่าวอื่นๆ