17 ตุลาคม 2557

พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับมอบใบรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โครงการ CAC

ดร.ทัศนาลักษณ์ สันติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC ) จากนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในงานประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 (Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption) ร่วมกับผู้แทนบริษัทต่างๆ ที่ผ่านการรับรองฯ ในครั้งนี้ จำนวน 31 บริษัท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมรอยัล เมอริเดียน พลาซ่าแอทธินี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

CAC เป็นโครงการที่บริษัทเอกชนเข้าร่วมตามความสมัครใจ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3/2557 มีบริษัทที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์แล้ว 362 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียน 179 บริษัท บริษัทที่ผ่านการรับรองฯ ทั้งสิ้น จำนวน 78 บริษัท

การได้รับใบรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการนำนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ได้รับใบรับรอง ได้แก่ PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, IRPC และ BCP

ข่าวอื่นๆ