21 พฤศจิกายน 2557

PTTGC สาขา 3 รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2014

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน “Thailand Energy Award 2014” ประเภทโรงงานควบคุม ให้แก่ คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ CEO พีทีที โกลบอล เคมิคอล สำหรับ PTTGC สาขา 3 โรงโอเลฟินส์ ไอ-สี่ ในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2014 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในระดับอาเซียนต่อไป