06 มีนาคม 2560

PTTGC Group รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2016

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ มอบรางวัลดีเด่นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016) ให้แก่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย PTTGC สาขา 7 ในโครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  PTTGC สาขา 11 ในโครงการแอลดีพีอี  PTTGC สาขา 2  ในโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย) และรางวัลชมเชย ให้แก่ PTTGC สาขา 2   ในโครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงผลิตสารโอเลฟินส์ ครั้งที่ 6 และบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด บริษัทในกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล ยังได้รับรางวัลดีเด่น จากโครงการท่าเทียบเรือ และคลังผลิตภัณฑ์เหลว    โดยมีคุณสุเทพ กลิ่นชั้น ผู้จัดการฝ่าย Movement and Dispatching       คุณศิริชัย วงศ์เดือน  ผู้จัดการส่วน Plant Operation หน่วยงาน LDPE Plant I    คุณพิเชษฐ์ พรรณเชษฐ์ ผู้จัดการส่วน Plant Operation หน่วยงาน Utilities Plant   คุณไทย ไตรอังกูร  ผู้จัดการส่วน หน่วยงาน Olefins Plant I     และคุณวิทยา พิณเมืองงาม กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล ตามลำดับ   เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

รางวัล EIA Monitoring Awards 2016 โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจและให้กำลังใจ  แก่สถานประกอบการที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง