18 กรกฎาคม 2566

GC รับรางวัล ESG Award 2023

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี รับรางวัล ESG Award 2023 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้โครงการ ESG Tracking System ซึ่งเป็นระบบการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรใน 3 ด้านได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

รางวัล ESG Award 2023 ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์การมอบรางวัล โดยคัดเลือกจาก 20 บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูล (ESG Disclosure) อย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการประเมิน การทำงาน และมีการนำกระบวนการสืบเสาะประเด็นสำคัญจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีการประเมินความสำคัญและผลกระทบ นอกจากนี้ ยังพิจารณาจาก ESG Data Quality ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพถูกต้องและตรงประเด็น ตามแนวทางการรายงานด้านความยั่งยืน มีความสามารถในการตรวจทานได้ในกรณีต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์และกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร

#ดีขึ้นเพื่อคุณดีขึ้นเพื่อโลก #BetterforYouBetterforOurworld #GCเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข #GCChemistryforBetterLiving