09 พฤศจิกายน 2558

พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล Best Managed Company 2015 จากนิตยสาร Euromoney

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน ) รับรางวัล Best Managed Company – Oil/Gas/Chemicals/Petrochemicals in Asia จาก Mr. Marcus H. Langston ผู้จัดการอาวุโส–Asia/Pacific ในการจัดอันดับ Asia’s Best Managed Companies 2015 ของนิตยสาร Euromoney จากการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินและสถาบันวิจัยชั้นนำในเอเชีย      โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากศักยภาพด้านการจัดการองค์กร   ความโปร่งใสทางการเงินและการบัญชี และกระบวนการกำกับดูแลกิจการขององค์กร  แสดงถึงศักยภาพที่เข้มแข็งของ PTTGC ซึ่งสร้างความมั่นใจต่อระบบเศรษฐกิจของไทยให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  โดยมี  คุณดวงกมล เศรษฐธนัง  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานกิจการองค์กร และคุณปราณี ภู่แพร  ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงาน Sustainability Management ร่วมในการรับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน  2558  ณ สำนักงานใหญ่  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18

ข่าวอื่นๆ