15 มีนาคม 2564

GC รับรางวัล CEO, CFO และ IR ยอดเยี่ยม จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2020

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณดวงกมล เศรษฐนัง อดีต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี รับรางวัล CEO ยอดเยี่ยม และ CFO ยอดเยี่ยม ในหมวด “สินค้าอุตสาหกรรม” พร้อมด้วย คุณณัฐชนน ชวินสิทธางกูร หน่วยงาน F-CF-IR ที่ได้รับรางวัล IR ยอดเยี่ยม โดยได้รับการโหวตจากนักวิเคราะห์ในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูลของบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพ จากคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในงานมอบรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล IAA Awards for Listed Companies เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ใน 9 หมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, ทรัพยากร, ธุรกิจการเงิน, บริการ, เทคโนโลยี, สินค้าอุตสาหกรรม, สินค้าอุปโภคบริโภค, อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยได้รับความร่วมมือในการเสนอชื่อและให้คะแนนผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่ตนเห็นว่าเหมาะสมจากนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ลงทุนสถาบัน โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึกตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน ดังนั้น ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลนี้ นับเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากผู้มีวิชาชีพทางด้านการวิเคราะห์และการลงทุน และเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ตลาดทุน และประเทศไทยโดยรวม