01 ธันวาคม 2565

GC คว้ารางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2022 โชว์ศักยภาพองค์กรที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานสู่ดิจิทัล จากเวที THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION SYMPOSIUM 2022

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC คว้ารางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2022 ประเภท Operation Transform รางวัลสำหรับองค์กรที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ดิจิทัล จากโครงการ Furnace Management Program (FMP) โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advance Analytics) มาใช้พัฒนาโมเดล Close Loop Optimization เพื่อช่วยประมวลผล และปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาอุณหภูมิสูง ภายในโรงโอเลฟินส์ สาขา 2 (OLE 2-1) ได้รวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น นำไปสู่ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งช่วยลดเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยอนาคต มีแผนขยายผลไปยังโรงงานอื่นๆของบริษัทฯ

รางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2022 มอบให้องค์กรที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ในองค์กร รางวัลดังกล่าว ประกาศผลบนเวที THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION SYMPOSIUM 2022 จัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และ บรรณาธิการนิตยสาร Business+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) งานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจ แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมใน การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นไปที่วิธีการในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่า และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านโครงการริเริ่มด้านดิจิทัล