24 มีนาคม 2561

ขวัญใจตัวจริง PTTGC รับอีก รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2560

รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ประจำปี 2560 จัดโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเมินความนิยมของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นสามัญของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกกลุ่มประมาณ 700 บริษัท ระหว่างช่วงเวลาการซื้อขายในวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 เพื่อจัดอันดับความนิยมในหุ้นของนักลงทุน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจาก 1) สภาพคล่องของหุ้น (Free Float) 2) การเปิดเผยข้อมูลที่ดีและสม่ำเสมอ การเปิดโอกาสให้นักลงทุนและสาธารณะมีส่วนร่วมในธุรกิจและได้รับทราบข่าวสาร แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความโปร่งใส่ในการบริหารงาน รวมทั้งการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 3) ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่น 4) การเคลื่อนไหวของราคาโดดเด่นสอดรับกับผลการดำเนินงาน รวมถึงส่วนต่างของราคา (Capital gain)

โดยในปีนี้ถือเป็นปีที่ 5 ที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ได้รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยมี คุณดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นการตอกย้ำการเป็นหุ้นขวัญใจมหาชนของ PTTGC อย่างแท้จริง ด้วยผลประกอบการที่เป็นเลิศ บวกกับความใส่ใจในผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน

ข่าวอื่นๆ