16 สิงหาคม 2560

PTTGC รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value Hall of Fame Award 2017

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Value Hall of Fame Award 2017 จาก ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ร่วมแสดงความยินดี ในงาน Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017 จัดโดย หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Value Hall of Fame Award 2017 เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2555 – 2559 จำนวน 5 องค์กร ซึ่งปีนี้เป็นปีแรก โดย พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้รับในหมวด ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ บริษัท ซาบีน่า ในหมวดธุรกิจแฟชั่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และธนาคารไทยพาณิชย์ในหมวดธุรกิจธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการสรรค์สร้างและพัฒนาแบรนด์องค์กรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร ซึ่งจะทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแรง จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

เครื่องมือที่ใช้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation เป็นการนำเอาตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณ โดยสูตรการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นสูตรคณิตศาสตร์ที่บูรณาการมาจากแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี ทำให้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงินได้อย่างชัดเจน

ข่าวอื่นๆ