09 กันยายน 2562

GC Group คว้า 8 รางวัล ในงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 อย่างต่อเนื่อง

GC Group คว้า 8 รางวัล ในงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

การมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย จัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย มีระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ที่ดี ก้าวสู่มาตรฐานสากล รวมถึงได้รับการเชิดชูเกียรติและเป็นต้นแบบแก่สถานประกอบกิจการอื่นๆ และขยายผลสู่สังคม ภายใต้คุณสมบัติขั้นพื้นฐาน คือ ต้องไม่เคยถูกดำเนินคดีด้านความปลอดภัยในการทำงานทุกกรณี ไม่มีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิตทุพลภาพ และสูญเสียอวัยวะบางส่วน ในช่วง 2 ปีย้อนหลังและมีอัตราการประสบอันตรายถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป ต้องลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา

โดย GC Group ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ (แพลทินัม) 10 ปีติดต่อกัน ได้แก่

GC สาขา 12 โรงโพลิเอททิลีน ผู้รับรางวัล คุณทนงศักดิ์ เล้าวิบูลย์ Division Manager, Plant Technical

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ (ระดับเพชร) 5 ปีติดต่อกัน ได้แก่

GC สาขา 9 แล็บเซอร์วิสเซ็นเตอร์ ผู้รับรางวัล คุณอนุสรณ์ พุ่มชูศักดิ์ Vice President, Laboratory Operation I

GC สาขา 2 โรงโพลิเอททิลีน ผู้รับรางวัล คุณสกนธ์ ตันสุรัตน์ Division Manager, Asset Utilization

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง 5 ปี ได้แก่

GC สาขา 11 โรงโพลิเอททิลีน ผู้รับรางวัล นายประธี ชิตตระกูล Vice President , Olefins Plant III - Plant Operation I - D

GC สาขา 12 โรงโพลิเอททิลีน ผู้รับรางวัล นายธีระศักดิ์ ณ เชียงใหม่ Vice President, HDPE Plant I

GC สาขา 4 โรงอะโรเมติกส์ 1 ผู้รับรางวัล นายกิตติ แซ่โง้ว Division Manager, Plant Technical

GC สาขา 6 โรงกลั่นน้ำมัน ผู้รับรางวัล นายบรรพต โกมล Division Manager, Asset Utilization

GGC ผู้รับรางวัล นายพงศ์พันธ์ หยองอนุกูล Division Manager, Human Resources and Organizational Development