18 สิงหาคม 2559

พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands 2016

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2016 จากศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการประเมินผลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ใน 17 หมวดธุรกิจอุตสาหกรรม ในตลาดหลักทรัพย์ฯ       โดยบริษัทฯ มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เป็นมูลค่า 21,075 ล้านบาท โดยได้รับรางวัลเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เครื่องมือที่ใช้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร  CBS  Valuation เป็นการนำเอาตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณ โดยสูตรการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นสูตรคณิตศาสตร์ที่บูรณาการมาจากแนวคิดด้านการตลาด  การเงิน  และการบัญชี ทำให้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงินได้อย่างชัดเจน  ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมา CBS  Valuation เป็นหนึ่งในเครื่องมือประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรที่ช่วยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

รางวัล Thailand’s Top Corporate Brands จะช่วยให้เกิดการสรรค์สร้างและพัฒนาแบรนด์องค์กรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแรง อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

ข่าวอื่นๆ