29 พฤศจิกายน 2555

PTT Global Chemical รับรางวัลแห่งความสำเร็จในเวทีโลก Global Energy Awards 2012 จาก Platts

นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ พีทีที โกลบอล เคมิคอล เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล Global Energy Awards ประจำปี 2012 ในสาขา Stewardship โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด และรับโล่ห์เกียรติยศ Award of Excellence สาขา Corporate Social Responsibility จาก Platts ผู้นำการให้บริการด้านเครือข่ายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด คือโครงการฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรบนเขาห้วยมะหาดผ่านการปลูกต้นไม้ สร้างฝ่ายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ถือเป็นแนวทางที่ พีทีที โกลบอล เคมิคอลดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข่าวอื่นๆ