06 กุมภาพันธ์ 2556

ผู้บริหาร พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลยอดเยี่ยม ในงาน SAA Awards for Listed Companies 2012

คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และ คุณทิติพงษ์ จุลพรศิริดี เป็นผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานการเงินองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์ พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล CEO ยอดเยี่ยม, CFO ยอดเยี่ยม และ IR ยอดเยี่ยม ตามลำดับ จาก คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงานมอบรางวัล SAA Awards for Listed Companies 2012 จัดโดย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysts Association) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้ กลุ่ม ปตท. ได้รับทั้งสิ้น 6 รางวัล โดย PTTGC ได้รับรางวัลครบถ้วนทั้ง 3 สาขาในหมวด "สินค้าอุตสาหกรรม"

รางวัล SAA Awards for Listed Companies 2012 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ ผู้บริหาร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, ธุรกิจการเงิน, สินค้าอุตสาหกรรม, อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง, ทรัพยากร, บริการ และเทคโนโลยี โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน ในการเสนอชื่อ และให้คะแนนผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่เห็นว่าเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึก ตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน แม้เป็นข่าวร้าย การให้แนวโน้มของธุรกิจ ผลประกอบการ และความเสี่ยงที่สมเหตุสมผล มีบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ การให้ความสำคัญต่อสังคม และใส่ใจในกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหารระดับสูง และ/หรือ ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งความรวดเร็วในการให้คำตอบ การเคารพความคิดเห็นและความเป็นมืออาชีพของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการให้ข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง ดังนั้น ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลนี้ จึงนับเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากผู้มีวิชาชีพ ทางด้านการวิเคราะห์และการลงทุน และเป็นผู้ที่มีส่วนอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ตลาดทุน และประเทศโดยรวม