30 มกราคม 2555

PTTGC รับรางวัล CEO, CFO และ IR ยอดเยี่ยม จากเวที SAA Awards for Listed Companies 2011

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี (CFO) และนายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ (F-CF) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัล CEO ยอดเยี่ยม, CFO ยอดเยี่ยม และ IR ยอดเยี่ยม ตามลำดับ จาก นายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analyst Association) ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ในงานมอบรางวัล SAA Awards for Listed Companies 2011 ซึ่งจัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้ กลุ่ม ปตท. ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 6 รางวัล โดย PTTGC ได้รับรางวัลครบถ้วนทั้ง 3 สาขาในหมวด "สินค้าอุตสาหกรรม"

รางวัล "SAA Awards for Listed Companies" เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ใน 7 หมวดอุตสาหกรรม คือ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, ธุรกิจการเงิน, สินค้าอุตสาหกรรม, อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง, ทรัพยากร, บริการ และเทคโนโลยี โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ลงทุนสถาบัน ในการเสนอชื่อและให้คะแนนผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่ตนเห็นว่าเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึกตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน ดังนั้น ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลนี้จึงนับเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากผู้มีวิชาชีพทางด้านการวิเคราะห์และการลงทุน และเป็นผู้ที่มีส่วนอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ตลาดทุน และประเทศไทยโดยรวม

ข่าวอื่นๆ