17 กรกฎาคม 2556

PTT Global Chemical รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brand Values 2013

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brand Values 2013 ให้แก่ คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท PTT Global Chemical จำกัด (มหาชน) จากการประเมินผลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน โดยพิธีมอบรางวัลเกียรติยศฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตะวันนา จัดโดย หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสื่อในเครือผู้จัดการ และ บริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม จำกัด

โดยการจัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทยประจำปี 2556 แบ่งออกเป็น รางวัล Thailand's Top Corporate Brand Values 2013 (บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด) และรางวัล Thailand's Corporate Brand Rising Star 2013 (บริษัทที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด) โดยใช้เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรซึ่งนับเป็น เครื่องมือแรกในประเทศไทย ชื่อว่า CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) เพื่อวัดมูลค่าแบรนด์ ซึ่งเครื่องมือนี้จะช่วยให้สามารถประเมินค่าแบรนด์องค์กร จากข้อมูลทางการเงิน และแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลขเงินบาท จากค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 492 บริษัท ใน 8 หมวดอุตสาหกรรม ดังนี้

หมวดอุตสาหกรรม มูลค่าแบรนด์สูงสุด มูลค่า (บาท)
เกษตรและอาหาร เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 221,637,159,120
สินค้าอุปโภคบริโภค ซาบีน่า 6,615,562,333
การเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ 403,888,223,730
สินค้าอุตสาหกรรม พีทีที โกลบอล เคมิคอล 194,645,818,530
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ปูนซิเมนต์ไทย 310,097,000,000
ทรัพยากร ปตท. 851,807,767,171
เทคโนโลยี แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส 406,608,444,033

ทั้งนี้ การให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์องค์กรให้มีความแข็งแรงและมีความน่าเชื่อถือ นับเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต