03 พฤศจิกายน 2558

พีทีที โกลบอล เคมิคอล พัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกับคู่ค้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงาน Supplier Conference 2015 : Inspiring Sustainability

คุณวริทธิ์  นามวงษ์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานบริหารศักยภาพองค์กร  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ แสดงความมุ่งมั่น สานความสัมพันธ์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงาน Supplier Conference 2015 ภายใต้แนวคิด “Inspiring Sustainability " ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสื่อสารนโยบายบริษัทฯ ที่มุ่งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน นอกจากนี้ ยังได้ย้ำเตือนเจตนารมณ์จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethic) และแสดงความมุ่งมั่นว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม อีกทั้งต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (Anti-corruption) เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีร่วมกันระหว่างบริษัทฯกับคู่ค้า สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้อง Auditorium สำนักงานระยอง

ข่าวอื่นๆ