07 มีนาคม 2560

PTTGC จับมือ ยูนิคพลาสติก รับนโยบายรัฐบาล เปิดโรงงานพลาสติก แม่สอด พร้อมบุกตลาด CLMV

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณปฏิภาณ สุคนธมาน  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย คุณไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ และคุณวราวรรณ ทิพพาวนิช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดโรงงานพลาสติก ของบริษัท ยูนิค อุตสาหกรรมพลาสติก (แม่สอด) จำกัด ซึ่งถือเป็นโรงงานพลาสติกแห่งแรก ในสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อขยายตลาดไปยังประเทศเมียนมา ตามนโยบายของภาครัฐ ในเรื่องส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก (Special Economic Zone: SEZ)  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยมี คุณเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้ชักชวนให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและลูกค้าของบริษัทฯ ที่ใช้เม็ดพลาสติกในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ ขยายฐานการผลิตมายังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ โดย ยูนิค อุตสาหกรรมพลาสติก ถือเป็น Strategic Partner รายแรกที่ตอบรับนโยบายนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย ที่มุ่งขยายตัวไปในพื้นที่ชายแดน เชื่อมโยงการค้า การขนส่ง และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย

พร้อมกันนี้   พีทีที โกลบอล เคมิคอล ยังได้ให้การสนับสนุน ด้วยการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน (Solar Roof) ในพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร มีกำลังการผลิตไฟฟ้ามากถึง 300 กิโลวัตต์ สามารถทดแทนการใช้ไฟฟ้าถึง 17% ของการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน ถือเป็นโรงงานพลาสติกแห่งแรกในจังหวัดตาก ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิต เพื่อเป็นโรงงานพลาสติกสีเขียวที่อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ข่าวอื่นๆ