02 ตุลาคม 2562

GC ร่วมเสวนาในงานสัมมนา Capital Market Research Forum ครั้งที่ 5/2562 ในหัวข้อ “ระเบิดจากข้างใน หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เริ่มจากในองค์กร”

คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ ร่วมเสวนาในงานสัมมนา Capital Market Research Forum ครั้งที่ 5/2562 ในหัวข้อ “ระเบิดจากข้างใน หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เริ่มจากในองค์กร” ณ หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยงานเสวนานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้องค์กรต่างๆ น้อมนำแนวทาง “ระเบิดจากข้างใน” ซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

ในช่วงเสวนา คุณปฏิภาณ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อย่อย “สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมทั่วองค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยได้กล่าวถึงการดำเนินธุรกิจในมุมมองของความยั่งยืนทั้งสามด้าน คือด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม หรือ 2E1S รวมถึงการที่ GC เชื่อในศักยภาพของพนักงานทุกคน ที่ร่วมกันมุ่งมั่น ทุ่มเท ช่วยกันทำงานเป็นทีม ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และมีแนวทางการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนมาโดยตลอด จนวันนี้ GC ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI ปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม Chemical Sector

ข่าวอื่นๆ