22 กุมภาพันธ์ 2555

พิธีส่งมอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้แก่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) เป็นประธานในพิธีส่งมอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้กับผู้บริหาร PTTGC ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นพันธสัญญาในการยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นหลักในการประพฤติปฏฺบัติ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

มุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและนำพากลุ่มพีทีที โกลบอล เคมิคอล เจริญเติบโตสู่สากลอย่างยั่งยืนต่อไป พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ PTTGC ชั้น 18

ข่าวอื่นๆ