30 สิงหาคม 2559

กล้าคิด กล้าทำ ... Say NO to Corruption

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (CEO)  เป็นประธานเปิดกิจกรรม  “กล้าคิด กล้าทำ ... Say NO to Corruption”  และร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ  “เทคนิคการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต” โดย อาจารย์ ศิวะรักษ์  พินิจารมณ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสของ IOD    

กิจกรรม กล้าคิด กล้าทำ... Say NO to Corruption บริษัทฯ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดย CEO ได้ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการนำนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559

ข่าวอื่นๆ