14 กรกฎาคม 2559

CEO Won Best CEO Award

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2015/2016  : Best CEO ประเภทสินค้าอุตสาหกรรมจาก คุณรพี  สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จากการประเมินของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน  ที่มอบให้กับผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานที่นำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น  ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการบริหารงาน  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้

ข่าวอื่นๆ