27 กรกฎาคม 2559

พีทีที โกลบอล เคมิคอล คว้ารางวัลเกียรติยศในงาน Investors’ Choice Award ครั้งที่ 3/2559

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Investors’ Choice Award 2016 จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนสถิติต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน (ปี 2555-2559) จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนางวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมแสดงความยินดี ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อสะท้อนการให้ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

ทั้งนี้  ในปี 2560 เป็นต้นไป จะมีการปรับเกณฑ์ประเมิน AGM ให้เข้มข้นขึ้นอีก เพื่อยกระดับเทียบกับสากลต่อไป

ข่าวอื่นๆ