17 พฤศจิกายน 2558

PTT Global Chemical Received "BOARD OF THE YEAR 2015" Award.

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณ  “คณะกรรมการแห่งปี 2558 - ดีเด่น” จากนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรางวัลพิเศษ แก่ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ที่ได้รับการประกาศ ให้เป็น TOP 5 ของ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2558 จาก ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

โครงการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี” หรือ “Board of the Year Award” จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและส่งเสริมคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างกำลังใจและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

ข่าวอื่นๆ