20 พฤษภาคม 2558

พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลหุ้นยอดนิยม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

คุณธีระพล หมื่นภักดี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหารและงบประมาณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน รับรางวัลหุ้นยอดนิยมประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในพิธีประกาศรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน (Popular Awards) จัดโดย หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน เกิดจากโครงการประเมินค่าความนิยมของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยความร่วมมือของ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยทำการประเมินความนิยมของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นสามัญของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกกลุ่มประมาณ 570 บริษัท (ไม่นับหลักทรัพย์อื่นๆ) ระหว่างช่วงเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557-30 เมษายน 2558 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) บริษัทยอดนิยมสูงสุด 1 รางวัล และ 2) บริษัทยอดนิยมในแต่ละกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 8 กลุ่ม และตลาดหลักทรัพย์ mai อีก 1 กลุ่ม รวม 9 รางวัล