12 กันยายน 2555

PTT Global Chemical รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brand Values 2012

ดร.ทัศนาลักษณ์ สันติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกิจการองค์กร PTT Global Chemical รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brand Values 2012 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial) จากศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล Thailand's Top Corporate Brand Values 2012 ตัดสินจากการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยในปีนี้ PTT Global Chemical มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial) จำนวน 44,432 ล้านบาท โดย คณะกรรมการตัดสิน ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "Corporate Brand Success Valuation" หรือ CBS Valuation โดยใช้หลักการตลาด การเงิน และการบัญชี มาบูรณาการในการสร้างเครื่องมือ นับเป็นเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรเชิงปริมาณเครื่องมือแรกในประเทศไทย ที่ใช้วัด มูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 432 บริษัท จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม

ปัจจุบันงานวิจัยประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรดังกล่าวได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในสหรัฐอเมริกา The International Journal of Business Strategy ซึ่งทางผู้วิจัยของจุฬาฯ มีความคาดหวังว่า CBS Valuation จะช่วยจุดประกายให้เกิด การพัฒนางานวิจัยด้านแบรนด์องค์กรในประเทศไทย รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นองค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบรนด์องค์กรยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรไทยในอนาคต

ข่าวอื่นๆ