30 มีนาคม 2555

PTT Global Chemical PLC รับรางวัล Thailand Energy Awards 2011

โรงงานอะโรเมติกส์ 1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)(PTTGC) รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากการประกวด Thailand Energy Awards 2011 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยนายกัญจน์ ปทุมราช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา PTTGC เป็นผู้รับมอบจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โรงงานอะโรเมติกส์ 1 ของ PTTGC เป็นโรงงานที่มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความยั่งยืน โดยใน 4 ปีที่ผ่านมา สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 706,390 หน่วย (หน่วย = kWh) ลดการนำเข้าปริมาณ ไอน้ำแรงดันสูง (HP Steam) ได้ 75,685.8 ตัน ลดการนำเข้าปริมาณ ไอน้ำแรงดันปานกลาง (MP Steam) ได้ 10,512 ตัน ลดปริมาณการใช้ไอน้ำแรงดันต่ำ (LP Steam) ได้ 999 ตัน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวการเกิดโลกร้อน สู่ชั้นบรรยากาศได้ 2,313.38 ตัน คิดคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น 67.1 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ