18 กรกฎาคม 2557

PTT Global Chemical รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brand Values 2014

คุณบวร วงศ์สินอุดม CEO, PTT Global Chemical รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brand Values 2014 จาก ศาสตราจารย์ นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการประเมินผลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดใน 8 หมวดอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ สามารถครองอันดับ 1 ในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กร 48,852 ล้านบาท โดยพิธีมอบรางวัลเกียรติยศดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโดย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สื่อในเครือผู้จัดการ และ บริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม จำกัด

การมอบรางวัล Thailand's Top Corporate Brand Values 2014 จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง แบรนด์องค์กร (Corporate Brand) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในอนาคต โดย ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำงานวิจัยเรื่อง "การประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทย" จนได้เครื่องมือวัดค่าแบรนด์องค์กรเครื่องแรกในประเทศไทย ชื่อว่า CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และได้รางวัลงานวิจัยระดับชาติ โดยความโดดเด่นของเครื่องมือดังกล่าวคือ ช่วยให้ผู้บริหารการตลาดสามารถประเมินค่าแบรนด์องค์กรได้ "เป็นตัวเลข" เงินบาท

ข่าวอื่นๆ