18 สิงหาคม 2558

พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2015

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)   รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2015 จากศาสตราจารย์ นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการประเมินผลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดใน 19 หมวดธุรกิจอุตสาหกรรม ในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เป็นมูลค่า 12,518.89 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จัดโดยหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด และสื่อในเครือผู้จัดการ

การมอบรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2015 จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้องค์กรเห็นถึงความสำคัญของแบรนด์องค์กรที่สามารถช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งช่วยสร้างคุณค่าภายในองค์กร (Corporate Value) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยข้อมูลที่นำมาใช้คิดคำนวณมูลค่าแบรนด์มาจากงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมูลค่าหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้สูตร CBS Valuation เพื่อให้สามารถประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรได้ “เป็นตัวเลข” เงินบาท

ข่าวอื่นๆ