23 มิถุนายน 2560

PTTGC สนับสนุนการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49

คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพ “การจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ในปี พ.ศ. 2560” (49th International Chemistry Olympiad) ระหว่างวันที่ 6 – 15 กรกฎาคม 2560

ในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” 

สำหรับผู้แทนประเทศไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 คน นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รวมทั้งหมด 4 คน งานแถลงข่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม