09 สิงหาคม 2560

PTTGC มอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารก 1 เครื่อง คลิปเด็กอ่อน 1 คัน และเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 2 เครื่อง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 477,000 บาท แก่โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีนายแพทย์คณิต ตันติชัยวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

การสนับสนุนดังกล่าว มาจากโครงการ “ปันน้ำใจสู่สังคม” ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายสมทบเงินเพื่อสาธารณประโยชน์แก่สังคมจำนวน 100 บาทต่อผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยในปีนี้มีจำนวน 4,180 ราย และนำเงินดังกล่าวไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ทุรกันดาร โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2549 โดยจัดสรรบุคลากรจากโรงพยาบาลและสถานีอนามัยในจังหวัดระยอง เพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา ที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการจากโรงพยาบาลแกลงและโรงพยาบาลวังจันทร์ที่อยู่ห่างออกไป 30 กิโลเมตร

ข่าวอื่นๆ